1. അഭിഷേണനം

    1. നാ.
    2. സൈന്യസമേതം ശത്രുവിൻറെ നേർക്കു ചെല്ലൽ, പടയെടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക