1. അഭിഷേവ

    1. നാ.
    2. ആരാധന, ഭക്തി, ബഹുമാനം, സേവിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക