1. അഭിഷോതാ(വ്)

    1. നാ.
    2. സോമരസം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പുരോഹിതൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക