1. അഭിഷ്ടവം

    1. നാ.
    2. സ്തുതി, പുകഴ്ത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക