1. അഭിഷ്യന്ദി

  1. വി.
  2. ഒലിക്കുന്ന, ഒഴുകുന്ന
  3. ഒലിപ്പിക്കുന്ന
  4. വയറിളക്കുന്ന
 2. അഭിഷ്യന്ദ

  1. വി.
  2. ഒലിക്കുന്ന, തുള്ളിയായിവീഴുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക