1. അഭിസംജ്ഞിത

    1. വി.
    2. പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക