1. അഭിസംപരായം

    1. നാ.
    2. വരുംഫലം, ഭാവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക