1. അഭിസംബോധനം

    1. നാ.
    2. ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു വിളിക്കൽ, നേരിട്ടുപറയൽ, പേരുചൊല്ലി വിളിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക