1. അഭിസംയത്ത

    1. വി.
    2. പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന, നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക