1. അഭിസംയോഗം

    1. നാ.
    2. അടുത്തിടപഴകൽ, ഗാഢബന്ധം പുലർത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക