1. അഭിസംരംഭം

    1. നാ.
    2. അത്യധികമായ കോപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക