1. അഭിസംവൃതം

    1. നാ.
    2. പൊതിയപ്പെട്ടത്, മറയ്ക്കപ്പെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക