1. അഭിസംസ്കാരം

    1. നാ.
    2. അന്തർഗതം, ആശയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക