1. അഭിസംസ്തവം

    1. നാ.
    2. പുകഴ്ത്തൽ, പ്രശംസ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക