1. അഭിസംസ്ഥിത

    1. വി.
    2. നിൽക്കുന്ന, നിന്നുകൊണ്ടുശ്രദ്ധിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക