1. അഭിസംഹരണം

    1. നാ.
    2. കൂടുതൽ കരംപിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക