1. അഭിസങ്ക്രുദ്ധ

    1. വി.
    2. (ഒരാൾക്ക്) എതിരേ കോപിച്ചിരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക