1. അഭിസങ്ക്ഷിപ്ത

    1. വി.
    2. ശരീരത്തെ ചുരുക്കിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക