1. അഭിസങ്ക്ഷേപം

    1. നാ.
    2. ഒതുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക