1. അഭിസഞ്ചാരി

    1. നാ.
    2. നാനാദിശകളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്ന, അസ്ഥിരബുദ്ധിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക