1. അഭിസരൻ

  1. നാ.
  2. അനുചരൻ, സഹായി, കൂട്ടുകാരൻ
 2. അഭിസാരൻ

  1. നാ.
  2. അഭിസരൻ
  3. തേടിച്ചെല്ലുന്നവൻ, തൻറെവകയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു ചെല്ലുന്നവൻ
  4. എതിരിടുന്നവൻ, ആക്രമണകാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക