1. അഭിസാരം

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം
  3. മത്സ്യം
  4. ആക്രമണം, കൈയേറ്റം
  5. അഭിസരിക്കൽ
  6. ഒളിസങ്കേതം
  7. പടപ്പുറപ്പാട്
  8. സന്നാഹം, ഒരുക്കം
 2. അഭീസാരം

  1. നാ.
  2. അഭിസാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക