1. അഭിസാരണം

  1. നാ.
  2. അഭിസരണം
 2. അഭിസരണം

  1. നാ.
  2. അടുത്തുപോകൽ
  3. സങ്കേതസ്ഥലത്തേക്ക് കാമുകിയുടെയോ കാമുകൻറെയോ പോക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക