1. അഭിസാരിക, -രിണി

    1. നാ.
    2. കാമുകനെ അന്വേഷിച്ച് സങ്കേതസ്ഥാനത്തു ചെല്ലുന്നവൾ, വേശ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക