1. അഭിസർഗം

    1. നാ.
    2. സൃഷ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക