1. അഭിഹതി

    1. നാ.
    2. അടി, പ്രഹരം
    1. ഗണിത.
    2. ഗുണനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക