1. അഭിഹനിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അടിക്കുക, ഉപദ്രവിക്കുക
    3. എതിർത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുക, ആക്രമിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക