1. അഭിഹരണം

    1. നാ.
    2. അടുക്കലേക്കു കൊണ്ടുപോകൽ
    3. അപഹരണം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക