1. അഭിഹവം

    1. നാ.
    2. ആഹ്വാനം, അടുക്കലേക്കുവിളിക്കൽ
    3. മന്ത്രാച്ചരണത്തോടുകൂടിയുള്ള ഹോമം
    4. നിവേദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക