1. അഭിഹാരം

    1. നാ.
    2. ആക്രമണം
    3. അഭിഹരണം
    4. ആയുധധാരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക