1. അഭിഹാസം

    1. നാ.
    2. ഉല്ലാസം, വിനോദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക