1. അഭിഹിത

  1. വി.
  2. അഭിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ട, പേര്വിളിക്കപ്പെട്ട
  3. പറയപ്പെട്ട, പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട
  4. അടിക്കപ്പെട്ട
  1. ഗണിത.
  2. ഗുണിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക