1. അഭിഹിതം

    1. നാ.
    2. പറയപ്പെട്ടത്, പേര്, വാക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക