1. അഭിഹിതസന്ധി

    1. നാ.
    2. വാക്കാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക