1. അഭിഹുതി

    1. നാ.
    2. അടുക്കലേക്ക് വിളിക്കൽ
    3. ഉപാസന, ആരാധന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക