1. അഭിഹർത്താവ്

    1. നാ.
    2. ബലാത്കാരേണ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നവൻ, പിടിച്ചുപറിക്കാരൻ
    3. മോഷ്ടാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക