1. അഭി-

  1. -
  2. എതിരേ മുകളിൽ, നെരേ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ഉപസർഗം, ചലനാർഥകക്രിയകളോടു ചേർക്കുമ്പോൾ നേരെ, അടുത്തേയ്ക്ക് ഇത്യാദി പദാർഥങ്ങൾ. കൃതികൃത്തുകളല്ലാത്ത നാമങ്ങളോടു ചേർക്കുമ്പോൾ മേന്മ, മേധാവിത്വം, തീവ്രത തുടങ്ങിയ അർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടുന്നു.
 2. അഭീ

  1. വി.
  2. ഭീതിയില്ലാത്ത
 3. അഭീ-

  1. -
  2. ചില പദങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ "അഭി" എന്ന ഉപസർഗം കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക