1. അഭീക്ഷ്ണം

  1. അവ്യ.
  2. വേഗത്തിൽ
  3. കൂടെക്കൂടെ, വീണ്ടുംവീണ്ടും
  4. ആവർത്തിച്ച്, നിരന്തരമായി
  5. അത്യധികം
 2. അഭക്ഷണം

  1. നാ.
  2. ഭക്ഷണം ഇല്ലായ്മ, ഉപവാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക