1. അഭീജ്യൻ

    1. നാ.
    2. യാഗംകൊണ്ട് പൂജിക്കപ്പെടുന്നവൻ, ദേവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക