1. അഭീപ്സമാന

    1. വി.
    2. അഭീപ്സയുള്ള, ആഗ്രഹമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക