1. അഭീപ്സിതം

    1. നാ.
    2. അഭിലാഷം, ആഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക