1. അഭീര

    1. നാ.
    2. കുമിൾ
    3. ഇടയസ്ത്രീ. അഭീരപല്ലി = ഇടയക്കുട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക