1. അഭീരുണ

  1. വി.
  2. ഭയങ്കരമല്ലാത്ത
  3. ഭയം ഇല്ലാത്ത
  4. ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന
 2. അഭീരണി

  1. നാ.
  2. ഒരിനം സർപ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക