1. അഭീരുണം

  1. അവ്യ.
  2. മുമ്പിൽ, സമക്ഷം
 2. ആഭരണം

  1. നാ.
  2. ശരീരശോഭ കൂട്ടുന്നതിനു സ്വർണവും മറ്റും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു, അലങ്കാരം
 3. അഭീരണം

  1. നാ.
  2. അഭിപ്രരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക