1. അഭീരുപത്രി, -പർണി

    1. നാ.
    2. ശതാവരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക