1. അഭീലാപം

  1. നാ.
  2. സല്ലാപം, സംഭാഷണം
 2. അഭിലാപം

  1. നാ.
  2. വാക്ക്, പറച്ചിൽ
  3. പ്രഖ്യാപനം, എടുത്തുപ്രയൽ
  4. (ശപഥത്തിൻറെയോ വ്രതത്തിൻറെയോ) ഉദ്ദേശ്യം പ്രഖ്യാപിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക