1. അഭീവൃത

    1. വി.
    2. ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട, മൂടപ്പെട്ട
  2. അഭിവൃത്ത

    1. നാ.
    2. സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞ, സാധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക