1. അഭീഷ്ടം

    1. നാ.
    2. ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്
    3. മയിലെള്ള്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക