1. അഭൂതചര

    1. വി.
    2. മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക