1. അഭൂതാത്മക

    1. വി.
    2. പഞ്ചഭൂതങ്ങളോടു ബന്ധമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക